அய்மான் சங்கத்தின் சேவைகளை பாராட்டி தலைவர் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு டாக்டர் அப்துல் கலாம் கல்வி மற்றும் பசுமை அறக்கட்டளையின் விருது

120

டாக்டர் அப்துல் கலாம் கல்வி மற்றும் பசுமை அறக்கட்டளையின் மாநில நிறுவனர் முனைவர் R. ஜெயராஜ் அவர்கள் அய்மான் சங்கத்தின் சேவைகளை பாராட்டி தலைவர் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு விருதுகளை வழங்கினார்.